Cantiga 250 de Alfonso X el sabio

Esta é de loor.

Por nos, Virgen Madre,
roga a Deus, teu Padre
e Fill’ e amigo.

Roga a Deus, teu Padre
[e Fill’ e amigo].

[A] Deus que nos preste
roga-lle, pois éste
teu Fill’ e amigo.

Roga-lle, pois éste
[teu Fill’ e amigo].

Roga que nos valla,
pois ele é sen falla
teu Fill’ e ami o.

[P]ois ele é sen falla
[teu Fill’ e amigo].

[Por nos, Virgen Madre,
roga Deus, teu Padre
e Fill’ e amigo].